BLOG COACHING Get FREE weekly e-Biz tips directly to you inbox Login

e-Biz tipsπŸ‘

❀️Mentoring Monday with Mila: Marketing - Management - Mindset 

Get weekly e-Biz tips directly to your inbox

πŸ‘ e-Biz Learning Tips (#5) How to become a self-empowered Entrepreneur

 

How to Become a Self-empowered Entrepreneur?

Beware of Doubts - Doubts Are Success-killers!

To live the entrepreneur-lifestyle can be a lonely place.

As entrepreneurs, we are often only with our thoughts and ideas. 

Doubts creep in weakening our energy.

But with attention to our thoughts, we can clean up the doubts and step into a place of self-empowerment by shoring up our belief in success.

Ask your self: is it possible to reach my dream? And then build up your belief with detailed information about others who succeeded.

Fill your mind with success stories and remind yourself that those successful people were also once at the beginning of the success ladder.

If you want to re-program your mind faster create a short sentence about your aspiration and rehearse it repeatedly. Bring it up in your mind every time doubtful thoughts cross your mind. Examples can be "I am so happy and grateful now that I have...[fill in what you want to achieve] or "I love the fact that I am...

Continue Reading...

πŸ‘ e-Biz Learning Tips - (#4) The Adventure of Becoming Online Entrepreneur

 

The excitement about the potential and opportunities of online entrepreneurship are inspiring and enlivening when we think about what is possible when we are not bound anymore to the specific place or time to deliver our services.

The challenge is to zero in on the niche and customer we want to serve.

The most important thing as I see it in the online business area is to understand how the Internet-based connections work and what people want.

They want to know who they are dealing with. Your personality or the person of your company is an influential part of the game.

 

Continue Reading...

πŸ‘ e-Biz Tips (#3) Why we need to know our clients better than they know themselves

online marketing Mar 05, 2019
 

Content is the king, yes, but valuable content is what you want to share with your audience which means you must know your clients better than they know themselves to deliver the content they will appreciate and that will build a relationship between them and you. Online marketing is like dating. First, we need to get to know each other, and when that goes well we can build trust..and so on.#onlinemarketing #webpresence #entrepreneurship

Continue Reading...

πŸ‘ e-Biz Learning Tips (#2) What you need to do Before Starting Your Business

life-change strat-up Mar 02, 2019
 

Why do you want to run a business?

You need to ask yourself that question before you begin.

And the WHY must be so powerful that is will fuel your energy and help you conquer the obstacles that certainly will show up on your way to the success you envision.

Make the reason for your business really important to you.

AND have that big WHY for every goal as a reward you are going to work toward.

Business is not about the money, you want the prosperity and freedom for a more meaningful reason - that is your "why" and your "true north" a compass leading all your actions and getting you out of the bed every morning energized and eager to move forward.

Thrive in your business and life - now it's your time!

Here the link to the Clarity Guide with additional free video training and  limited time offer for The Success Map coaching course (small Beta group training with 1:1) https://mila.mykajabi.com/pl/61057

 

Continue Reading...

πŸ‘ e-Biz Learning Tips - The Facebook Pixel Helper

 

Learn about the Google Chrom Extension called Facebook Pixel Helper and the Facebook Pixel  possibilities to get real data about your web-presence

Here is the link to Facebook Business with all the information 

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

The business growth is in your hands!

Enjoy!

Continue Reading...

Program Your Success with a powerful vision

 

If you know what you are looking for it's easy to find it.

In the previous posts, I was talking about how our brain supports our intentions.

We literally program out "destiny" with the thoughts we think and what we focus on predominantly.

Beliefs run our decisions and reaction.

Do you believe you can succeed?

If you doubt your success you sabotage yourself.

But beliefs can be changed when you know what they are and how they got into your head :)

The repetition of thought builds a belief that becomes something we assume as truth and don't question anymore.

Our beliefs were formed when we were children and depending on what kind of thoughts were put into our mind they may be benefiting us or not.

YOU CAN BUILD YOUR NEW BELIEFS!

As yourself when you doubt your success "is it true?"

And more importantly, ask yourself "why can I believe that my success is possible?" And answer the question for yourself. Find reasons that will confirm your probability to succeed.

Btw. when anyone...

Continue Reading...

βœ… Understand how you influence your success

success in business Feb 26, 2019
 

Understand how you influence your success: Day 7 of the 7-day Entrepreneurial Transition challenge

In the 80s I started to learn about the role the mental faculties play in the life experience we then live. Combined with what I learned about the power of the mind from the Greek and Roman philosophers, the leading edge euro plasticity, quantum physics and the emotional intelligence I grew in understanding of the creative processes.

I now clearly see and the connection between what we live on the inside (mentally and emotionally)  and what we experience on the outside as our life. There is a clear correlation between our inner “world” and our outer world.

I certainly know that the mind is the creative centre and the ability to focus our attention is the tool to understand how our experience “come to us.”

We filter out from the ocean of options what matches our, at the moment, focus and attention.

The brain then delivers more on the topic without...

Continue Reading...

βœ… Successful Start-up Needs a Map - here the first, very simple, step you must not skip

 

The success of your entrepreneurial transition begins with clarity about your life.

Your business is the vehicle, the tool if you want, to creating the life-style you see yourself living.

That means you create FIRST the vision for your life and plug into the vision the vision of the successful business as one part of the 360 success and fulfillment you envision.

I'm doing a webinar of the 10 questions you must answer before you embark on the entrepreneurial transition.

there is a free clarity book and additional training available for you  (this link is only for the current offer and will expire! you can drop me a note if you want to get the free book after the offer is gone)

 

Continue Reading...

βœ… A Guide for entrepreneurial transitions (Day 5 of the 7-day challenge)

 

Entrepreneurship is a path of constant change and challenge; that is the reason we are entrepreneurs because we love to create solutions to problems.

There also are transitional challenges in the entrepreneurial development

  1. moving from hobby to business
  2. moving from  9 to 5 job to self-employment
  3. moving from small business owner to creating a large company

Those transformations require a different approach than the solutions we create in our daily life.

Significant changes require a new blueprint to navigate them with clarity and a sense of control.

I went through all of those above in my decades of entrepreneurship, and from my experience with those transitions, I created a CLARITY GUIDE as a guide book with questions that will help you make the transition from a place of control.

This guide is part of my product launch and with the link below you'll get additional training not included in the guide. To get the FREE download use the link below

...

Continue Reading...

βœ… Be joyfully Successful! (Entrepreneurial Transition 7-day challenge, Day 4)

business joy success Feb 24, 2019
 

Does success need to be hard work?

NOOOOO!

Everything is the way you see it.

Change the way you look at your days and make your success and joyful experience. Be passionate about your service and the benefits it provides.

You are important for this world!

Your service makes people feel better because you give them what they are seeking.

Know your worthiness, lighten up and start to make your success a joyful journey.

Yes, you still will plan and set clear measurable goals and do all the hands-on work, but do it in a state of joy and worthiness.

Much love to you!!

Continue Reading...
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Close

50% Complete

What Is Your Dream? :)

Get My FREE 10-Step Clarity Guide!

Your Dream-Life Design from Idea to Action